CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4
« Powrót do Szkoła

Wydawanie duplikatów

 Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego
i pobierania opłat za te czynności
w CLVI Liceum Ogólnokształcącym Integracyjnym
w Warszawie
 
Podstawa prawna
 
 § Rozporządznie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. (Dz. U. 67 poz. 412) zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności
§19 ust. 3:
„Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu (tj. 26 zł).
Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu (tj. 9 zł). Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej, kuratora oświaty lub inny organ dokonujący odpowiedniej czynności.”
 
 
I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.
 
 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. Formularz wniosku do pobrania w Sekretariacie lub tutaj:
  wniosek_leg_rodzice (157 KB, .doc)  wniosek_leg_uczeń pełnoletni (49 KB, .doc)
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania) oraz dowód opłaty skarbowej.
 3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.
 4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.
 
II. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.
 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
  - rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),
  - roku ukończenia szkoły / klasy.
  - formularz wniosku do pobrania w Sekretariacie lub tutaj: wniosek_duplikat_świadectwa (67 KB, .doc)
 2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
 3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.
 4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w Szkole.
 5. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.
 6. Duplikat zawiera: 
  - wyraz „Duplikat” – na pierwszej stronie u góry, 
  - dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną, 
  - pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności, 
  - datę wystawienia duplikatu, 
  - podpis dyrektora szkoły, 
  - pieczęć urzędową.
 7. Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.
 8. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.
 9. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres.
 10. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
 
III. Powyższe opłaty należy wnosić na konto:
 
17 1030 1508 0000 0005 5041 2004

CLVI LO Integracyjne "Przy Łazienkach Królewskich"
00-722 Warszawa, ul. Podchorążych 49/61

 (z dopiskiem – „za duplikat legitymacji szkolnej” – imię i nazwisko ucznia  lub „za duplikat świadectwa" - imię i nazwisko)

 

Utworzono:  02 listopada 2015, 15:41
Aktualizacja:  04 marca 2021, 15:06
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi