CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4
« Powrót do Przedmiotowe Systemy Oceniania

Wychowanie fizyczne

PZO z wychowania fizycznego w CLVI LO Integracyjnym w Warszawie

 

 1. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego.

Ocena

Wymagania edukacyjne

Uwagi

6

 • uczeń  aktywnie uczestniczył we wszystkich lekcjach w- f
 • uczeń ćwiczył na wszystkich zajęciach (poza uzasadnionymi przypadkami, np. krótkotrwałe zwolnienie lekarskie lub od rodziców)
 • uczeń posiadł sprawności, umiejętności i wiedzę ponad stawiane wymagania zgodnie z treściami programowymi
 • rozumie sens uprawiania ćwiczeń ruchowych i ich wpływ na rozwój organizmu
 • zna przepisy i zasady gier sportowych, potrafi współorganizować i sędziować imprezę rekreacyjno-sportową
 • posiada nawyki dbałości o higienę osobistą i estetykę miejsca ćwiczeń
 • uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym i reprezentuje szkołę na zawodach sportowych
 • właściwie zachowuje się na imprezach sportowych
 • zajmuje punktowane miejsca w zawodach gminnych, powiatowych i wyższego szczebla; posiada klasę sportową w dyscyplinach objętych programem nauczania jak i innych nie realizowanych podczas zajęć wychowania fizycznego

 

Ocenę można podwyższyć  uczniowi, który z różnych powodów nie może w pełni realizować zadań wynikają­cych z programu nauczania pod warunkiem, że: sumiennie i aktywnie uczest­niczy w lekcjach wy­cho­wa­nia fizycznego, jak i w zaję­ciach fakultatyw­nych, w mia­rę swoich możliwości pod­nosi swoją sprawność fizycz­ną – wyka­zuje stałe postępy w uspraw­nianiu.

 

5

 • aktywnie uczestniczył w lekcjach w- f
 • uczeń ćwiczył praktycznie na wszystkich zajęciach  
 • uczeń opanował zakres wymaganych wiadomości i umiejętności, rozumie i potrafi stosować ćwiczenia kształtujące i  korekcyjne
 • rozumie i stosuje zasady higieniczno-zdrowotne
 • reprezentuje szkołę na zawodach sportowych
 • uczestniczy i współorganizuje zawody sportowe oraz przestrzega zasady „fair-play”
 • jest koleżeński i kulturalny w szkole i w życiu codziennym

 

 

4

 • aktywnie uczestniczył w lekcjach w- f
 • uczeń ćwiczył prawie na wszystkich zajęciach
 • uczeń opanował zakres wymaganych wiadomości i umiejętności, rozumie i potrafi stosować ćwiczenia kształtujące i  korekcyjne
 • rozumie i stosuje zasady higieniczno-zdrowotne
 • reprezentuje szkołę na zawodach sportowych,
 • uczestniczy w zawodach sportowych oraz przestrzega zasady „fair-play”,
 • jest koleżeński i kulturalny w szkole i w życiu codziennym.

 

3

 • uczeń wykazuje obniżoną aktywność podczas lekcji
 • uczeń niejednokrotnie nie brał udziału w zajęciach
 • opanował podstawowe wymagania z wiadomości, umiejętności i motoryczności
 • posiada nawyki higieniczno- zdrowotne
 • jest koleżeński i uczynny

2

 • uczeń wykazywał niską aktywność na zajęciach

w- f lub często je opuszczał

 •  wielokrotnie nie ćwiczył bez usprawiedliwienia
 • uczeń ledwie spełnia podstawowe wymagania motoryczne i sprawnościowe oraz umiejętności techniczne gier zespołowych
 • w ograniczonym stopniu opanował nawyki higieniczno-zdrowotne

1

 • uczeń nie wykazywał większej aktywności na zajęciach w-f
 • uczeń notorycznie nie ćwiczył na zajęciach
 • nie dbał o fizyczny rozwój swego organizmu i nie czynił żadnych postępów w sprawności fizycznej
 • wykazuje znaczące braki w integracji zespołowej i wychowaniu społecznym oraz  zdrowotnym
 

 

 

 

 

 

 1. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

Ocenę śródroczną i roczną wystawiamy na podstawie ocen cząstkowych.

 

 

 1. Aktywność i postawa na lekcji.

Uczeń powinien aktywnie uczestniczyć na lekcjach. Wykonywać wszystkie polecenia nauczyciela (dotyczy to również uczniów niećwiczących) oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Uczeń zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego (sportowa koszulka i spodenki, obuwie sportowe zmienne). W przypadku, gdy uczeń nie ćwiczy na lekcji zobowiązany jest do przebywania w bezpośredniej bliskości swojej grupy w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela.

Uczeń w półroczu może być 3 razy być nieprzygotowany do zajęć bez konsekwencji, czwarte nieprzygotowanie będzie ocenione oceną niedostateczną. Kolejne  nieprzygotowania będą skutkowały obniżeniem oceny na półrocze  lub koniec roku. 

Uczeń nieprzygotowany do lekcji z powodu braku stroju sportowego jest oceniany za pomocą skrótu np. Dwa razy w półroczu uczeń ma możliwość otrzymania oceny celującej za wzorowe przygotowanie do zajęć lekcyjnych.                                                                   

 W każdym miesiącu nauki uczeń otrzymuje ocenę za aktywność na podstawie zaangażowania w pracę na lekcji.

 1. Frekwencja

Uczeń zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa w zajęciach.

Uwagi:

     Respektowane są zwolnienia:

 • długotrwałe z powodów zdrowotnych, zwalnia dyrektor szkoły na podstawie orzeczenia lekarskiego
 • krótkotrwałe: zwolnienia lekarskie, zwolnienia od rodziców

 

 

 1. Udział w zawodach i imprezach sportowych

Jest to dodatkowa działalność na rzecz aktywności fizycznej w szkole i poza nią i obejmuje:

ü aktywny udział w organizowaniu imprez sportowo – rekreacyjnych

ü udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych na terenie szkoły

ü godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

 1. Wiadomości z edukacji zdrowotnej oraz wychowania fizycznego.

W tym bloku tematycznym zawarto treści dotyczące zdrowia i jego diagnozowania w kontekście przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym i zawodowym

 1. Umiejętności techniczno - taktyczne
 1. sprawdziany umiejętności techniczno-taktycznych obejmują sprawdziany z poszczególnych dyscyplin sportowych zawartych w programie wychowania fizycznego. Doboru sprawdzianów dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie. Uczeń, który nie uczestniczył w zajęciach zobowiązany jest do zaliczenia go w terminie podanym przez nauczyciela. Jeśli w tym okresie nie uzupełni zaległości otrzymuje ocenę niedostateczną,

 

 

 

 1. Ocena uczniów z wychowania fizycznego z trudnościami edukacyjnymi.

Występujące u uczniów specyficzne trudności i deficyty rozwojowe są podstawą do obniżenia wymagań edukacyjnych oraz dostosowanie poziomu wiedzy czy umiejętności sprowadzanych do możliwości indywidualnych ucznia – zgodnie z opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Oceniając tych uczniów bierzemy pod uwagę:

 • postępy uczniów i ich predyspozycję i możliwości (efekty pracy a nie popełniane błędy)
 • wysiłek włożony w usprawnianie się i wywiązywanie się z podejmowanych przez nich zadań.
 • sumienność i aktywność na lekcjach wychowania fizycznego

7.Zwolnienia lekarskie i zwolnienia od rodziców

 1. Zwolnienia lekarskie z wychowania fizycznego  półroczne lub całoroczne powinny być dostarczone w ciągu pierwszych dwóch tygodni nauki w cyklu którego dotyczą(na początku roku szkolnego lub na początku drugiego półrocza).
 2. Zwolnienie z ćwiczeń na lekcji w- f  od rodziców lub opiekunów uwzględniane jest w przypadku choroby dziecka na okres 1-go tygodnia .
 3. Wyjątkowe sytuacje będą brane pod uwagę i rozpatrywane indywidualnie.

 

 1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena.

 

Na podstawie WZO.

Utworzono:  16 września 2017, 12:48
Aktualizacja:  13 września 2019, 08:59
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi