CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
http://lo156.pl/system/gallery_pictures/pictures/000/003/985/admin_panel/kartka-świąteczna-720x415.jpg?1545381892
Zdjęcie tła 3
« Powrót do Przedmiotowe Systemy Oceniania

Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

 

Kryteria oceniania

 

 

 

Ocena - Celująca

 

Uczeń:

· inicjuje dyskusje na określony temat

· posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu

· systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się nimi z grupą

· biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów   

teoretycznych i praktycznych

· proponuje rozwiązania wykraczające poza program nauczania

· odnosi sukcesy w rywalizacji pozaszkolnej/pozalekcyjnej w konkursach, których

tematyka pokrywa się z treściami kształcenia realizowanymi na zajęciach ratownictwa medycznego

 

Ocena - Bardzo dobra

 

Uczeń:

· potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

· samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela

· bezbłędnie wykonuje działania ratownicze, koryguje błędy kolegów, odpowiednio

wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze

· sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach alternatywnego

działania (także doraźnego)

Uczeń opanował wszystkie treści programu i sprawnie wykorzystuje wiedzę z innych

przedmiotów do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa medycznego.

 

Ocena - Dobra

 

Uczeń:

· samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji

· poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych

· samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności

· podejmuje wybrane zadania dodatkowe

· jest aktywny na lekcjach

· poprawnie wykonuje działania ratownicze, umie dobrać sprzęt i środki ratownicze do rodzaju urazu/ zranienia

Uczeń opanował wszystkie podstawowe treści programu oraz niektóre treści ponadpodstawowe.

 

Ocena - Dostateczna

 

Uczeń:

· pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji

· rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności

· przejawia przeciętną aktywność

· potrafi podjąć działania podnoszące własne bezpieczeństwo

Uczeń opanował podstawowe treści programu, pozwalające na podejmowanie działań

ratowniczych i zabezpieczających.

 

Ocena - Dopuszczająca

 

Uczeń:

· z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania

· opanował najbardziej elementarne umiejętności z zakresu przedmiotu

Uczeń ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z przedmiotu w ciągu dalszej nauki.

 

Ocena - Niedostateczna

 

Uczeń:

· nie potrafi wykonać najprostszych poleceń, wymagających zastosowania elementarnych

umiejętności

. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym

 

 

Utworzono:  13 września 2019, 08:43
Aktualizacja:  13 września 2019, 08:45
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi