CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Informatyka i grafika komputerowa

Przedmiotowe Zasady Oceniania INFORMATYKI i GRAFIKI KOMPUTEROWEJ  Przedmiotowe Zasady Oceniania opracowano w oparciu o: - Podstawę programową nauczania informatyki, - Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, - Statutu Szkoły.   Ocenie podlegają: - sprawdziany i ich poprawy; - projekty przedmiotowe; -...

Utworzono: 29 września 2019, 10:09
Aktualizacja: 29 września 2019, 10:09

Geogeafia

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I Przedmiotowy  system oceniania opracowano w oparciu o : Podstawę programową poszczególnych przedmiotów Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Statutu Szkoły   II  Przedmiotem oceniania są: wiadomości, umiejętności, postawa ucznia i jego aktywność. III  Formy aktywności...

Utworzono: 03 października 2019, 10:32
Aktualizacja: 03 października 2019, 10:32

Wiedza o społeczeństwie kl I

Przedmiotowe zasady oceniania z wiedzy o społeczeństwie- klasy I obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020   I. Postanowienia wstępne PZO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z „Podstawy programowej (...) kształcenia ogólnego (...)” z dnia 15.01.2009 r. (Dz.U. nr 4, poz.17), „Podstawy programowej kształcenia ogólnego...

Utworzono: 16 października 2019, 12:12
Aktualizacja: 16 października 2019, 12:12

Biologia

Ogólne zasady oceniania na lekcjach biologii wynikają ze Statutu Szkoły. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do podstawy programowej i realizowanego programu nauczania. W celu monitorowania poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności uczeń na lekcji...

Utworzono: 03 grudnia 2019, 09:56
Aktualizacja: 03 grudnia 2019, 09:56

"Uczenie się jest najwspanialszą i dającą najwięcej radości grą na świecie. Wszystkie dzieci rodzą się z takim przekonaniem i pielęgnują je, dopóki nie przekonamy ich, że nauka jest ciężką i nieprzyjemną pracą. Niektóre dzieci nigdy nie dają się o tym przekonać i przechodzą przez życie, wierząc, że nauka jest przyjemnością i jedyną grą, w którą warto grać się bawić."      (GLENN DOMAN)

Dbam o to, aby w naszej szkole jak najwięcej uczniów myślało podobnie oraz czerpało radość z uczenia się, z brania odpowiedzialności za zdobywanie wiedzy, rozwijając również przy tym i kształtując swoją osobowość. 

Małgorzata Kułaczkowska - dyrektor CLVI Liceum