CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4
« Powrót do Przedmiotowe Systemy Oceniania

Matematyka

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

 Z MATEMATYKI

 

I Przedmiotowe  zasady oceniania opracowano w oparciu o :

 • Podstawę programową nauczania matematyki
 • Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 • Statutu Szkoły

 

II  Przedmiotem oceniania są:

 •  wiadomości,
 •  umiejętności,
 •  postawa ucznia i jego aktywność.

III Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:

 • rozumienie pojęć i znajomość definicji,
 • znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń i algorytmów w sytuacjach praktycznych,
 • prowadzenie rozumowania i umiejętność wnioskowania,
 • rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod i algorytmów,
 • precyzja wypowiedzi i stosowanie języka matematycznego,
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów oraz oryginalność pomysłów.
 • aktywność na lekcji.

IV Ocena osiągnięć ucznia odbywa się w podanych poniżej formach:

 • pisemne sprawdziany,
 • prace klasowe,
 • kartkówki,
 • prace terminowe,
 • aktywność podczas lekcji,
 • praca w grupach,
 • udział w konkursach,
 • sprawdziany diagnostyczne i matury próbne.

V Sprawdziany oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową odpowiadającą poszczególnym ocenom:

 

           100% - celujący

           90% - 99% - bardzo dobry

           76% - 89% - dobry

60% - 75% - dostateczny

40% - 59% - dopuszczający

do 39% - niedostateczny

VI Ustalenia szczegółowe:

 • Sprawdziany  z zakresu materiału ustalonego przez nauczyciela w formie NaCoBeZu są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń nieobecny w tym czasie w szkole samodzielnie  dowiaduje  się o zakres materiału przewidziany na sprawdzian.
 • Kartkówki mogą być niezapowiedziane i obejmują materiał z ostatniego tematu oraz trwają do
  15 minut. Jeżeli nauczyciel poinformuje o kartkówce może ona sprawdzać wiedzę z innego zakresu.
 • Prace pisemne są udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom w celu zapoznania się z uwagami sprawdzającego.
 • Nauczyciel oddaje poprawione sprawdziany w ciągu dwóch tygodni, a kartkówki w ciągu tygodnia.
 • Można zgłosić chęć poprawy sprawdzianu w terminie nie dłuższym niż tydzień po oddaniu pracy przez nauczyciela.
 • Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną musi ją poprawić obowiązkowo w terminie ustalonym z nauczycielem.
 • W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym lub kartkówce ma on obowiązek napisania ich podczas konsultacji nauczyciela przedmiotu w terminach:
 • w przypadku jednodniowej nieobecności – podczas następnej lekcji
 • w przypadku nieobecności nie przekraczającej  tygodnia– do 7 dni po powrocie do szkoły
 • przy dłuższych nieobecnościach – w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu
 • Brak ocen z obowiązkowych prac klasowych będzie traktowany jako brak postępu (w dzienniku zapisane „bz”), co jest podstawą do ustalenia niższej w tym niedostatecznej oceny półrocznej i rocznej.  
 • Na sprawdzianach i kartkówkach uczniowie zachowują ciszę i  pracują samodzielnie . 
 • Uczeń który korzystał z niedozwolonych pomocy podczas pisania sprawdzianu, kartkówki otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma prawa jej poprawić
 • Na poziomie każdej klasy przewidywane są sprawdziany diagnozujące i/lub matury próbne. Uczniowie oraz rodzice są o tym informowani na początku roku szkolnego. Wynik punktowy/procentowy z takiej pracy pisemnej wpisywany jest do dziennika.
 • Wybrane prace uczniowskie nauczyciel ocenia stosując informację zwrotną, a uczeń dokłada wszelkich starań w udoskonalenie tej pracy.
 • Aktywna praca ucznia na lekcji może być oceniona na „+”. Jeżeli uczeń uzbiera pięć plusów, otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
 • Uczeń, który nie wykonuje zadań w czasie lekcji otrzymuje „ – ”
 • Przed rozpoczęciem lekcji uczeń możne zgłosić, że nie jest przygotowany do zajęć (z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek) 3 razy  w półroczu.
 • Podczas lekcji uczeń  posiada niezbędne pomoce, wykonuje notatki, ćwiczenia. W razie nieobecności uzupełnia braki, a  jeśli nowy materiał jest dla niego niezrozumiały, powinien przyjść  na konsultacje lub  poprosić nauczyciela o wskazanie form pomocy (np. wolontariat uczniowski).
 • Prace domowe uczeń wykonuje w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 • Prace pisemne oddawane do oceny powinny mieć  estetyczny wygląd i nie mogą być pisane ołówkiem.

 

 • Ocena półroczna i roczna jest ustalana na podstawie poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności ujętych w wymaganiach przedmiotowych, a nie na postawie średniej arytmetycznej ocen bieżących. Wymagania przedmiotowe będą indywidualizowane oraz dostosowywane do możliwości poszczególnych uczniów.

 

Sytuacje nieprzewidziane w PZO podlegają negocjacjom z nauczycielem przedmiotu

Utworzono:  13 września 2017, 18:41
Aktualizacja:  16 września 2019, 13:36
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi