CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4
« Powrót do Przedmiotowe Systemy Oceniania

Języki obce

Warszawa, 1 września 2019 r.

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z języków obcych dla liceum

 

 1. Zasady PZO są zgodne z zasadami oceniania zamieszczonymi w Statucie Szkoły.
 2. PZO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia.
 3. Stosuje się dwa poziomy wymagań: podstawowy oraz ponadpodstawowy.

 

Wymagania ogólne:

Ocenie podlegają:

 • Sprawdziany, kartkówki , odpowiedzi ustne
 • Praca na lekcji, praca w grupie, praca samodzielna, pomoc koleżeńska
 • Praca domowa
 • Aktywność (postępy) – może być oceniana za pomocą „+” i „-”
 • Przygotowanie do zajęć
 • Praca na lekcjach (wykonywanie ćwiczeń w ustalonym przez nauczyciela czasie, odpowiadanie na pytania nauczyciela)
 • Wkład w prowadzenie lekcji: projekty, prezentacje, konkursy, quizy
 • Wyniki konkursów (ocena pozytywna)
 • Streszczenia/Omówienia lektur w j. obcym (wypowiedz ustna lub pisemna)
 • Praca na zajęciach dodatkowych: koło zainteresowań, konsultacje (praca na zajęciach jest brana pod uwagę przez nauczyciela przy wystawianiu oceny końcowo-rocznej)

 

Egzaminy próbne, diagnozy, próbne matury z języka obcego nie są oceniane stopniem, jedynie w dzienniku Librus pojawi się informacja zwrotna w postaci zdobytych punktów.

Kartkówki obejmują materiał  z nie więcej niż z ostatniego tematu. Czas trwania kartkówki nie może przekraczać 15 minut. Nauczyciel może z klasą ustalić inny zakres oraz termin kartkówki.

Kartkówki mogą być oceniane zarówno stopniem jak i oceną kształtującą.

Uczeń poprawia oceny zgodnie z zasadami określonymi w statucie szkoły.

Prace niesamodzielne w całości lub we fragmentach ocenione zostają na ocenę niedostateczną i nie podlegają poprawie.

Uczeń przyłapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną, tracąc tym samym możliwość poprawy.

Sprawdzian jest zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Maksymalnie na tydzień przed dniem sprawdzianu uczniowie otrzymują od nauczyciela kryteria sukcesu (NaCoBeZu) do sprawdzianu.

 •  

 

Na poprawę sprawdzianu uczeń ma 2 tygodnie (licząc od dnia, kiedy nauczyciel poinformuje ucznia o ocenie). W przypadku zbliżającego się końca półrocza, nauczyciel wyznacza ostateczny termin poprawy i uczeń powinien się bezwzględnie do niego dostosować.

 

Przez pojęcie odpowiedzi ustnej rozumie się ustne sprawdzenie wiadomości obejmujących zakres materiału nie więcej niż z 3 ostatnich lekcji.

 

Praca domowa służy poszerzeniu i utrwaleniu wiedzy i umiejętności.

Wykonanie pracy domowej poddawane jest bieżącej kontroli i wyrywkowej ocenie w formie bezpośredniej (ocena wyrażona w skali ocen lub przy krótszych pracach przy użyciu systemu „+” lub „-”). Praca domową jest nie tylko praca pisemna, ale również wykonanie zadań na platformach online czy przygotowanie się do wypowiedzi pisemnej .

Pracą domową jest również praca zespołowa (projekty, plakaty, prezentacje), które są oceniane wg kryteriów podanych przez nauczyciela przed podziałem zadań.

 

Przy ocenianiu dłuższych form wypowiedzi pisemnych  stosuje się kryteria oceniania obowiązujące na egzaminie maturalnym

 

Uczeń, który nie pisał testu, kartkówki, nie oddał obowiązkowej pracy pisemnej
(w Librusie w miejscu oceny ma wstawiony symbol „bz” - brak zadania) jest zobowiązany do napisania testu w późniejszym terminie. Jeśli nie zaliczy testów
w określonym terminie i w Librusie będzie widniał symbol „bz” będzie to oznaczało, że nie ma postępów. W związku z tym ocena z przedmiotu może być niższa niż proponowana.

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie.

 

Ilość nieprzygotowań zależna jest od ilości godzin danego języka w tygodniu,                                   np. 2 godziny = 2 nieprzygotowania, 3 godziny = 3 nieprzygotowania w półroczu, jednocześnie ilość nieprzygotowań nie może być większa niż trzy w semestrze, co oznacza, że uczniowie więcej niż 3 godziny języka tygodniowo również mogą wykorzystać maksymalnie 3 nieprzygotowania w półroczu. Nieprzygotowanie nie obowiązuje w wypadku zapowiedzianego sprawdzianu, kartkówki.
Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji, najpóźniej w chwili, gdy nauczyciel sprawdza listę obecności. Jeśli nieprzygotowanie do lekcji zgłaszane jest w momencie sprawdzania pracy domowej traktowane jest ono jednoznacznie jako próba oszustwa i nadziei, że praca danego dnia nie będzie sprawdzona. Skutkuje to otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej.

Każdy uczeń ma szansę na ocenę pozytywną, o ile wykazuje chęć poprawy i odnosi się
z szacunkiem do poleceń nauczyciela, postępów kolegów oraz do siebie samego podczas zajęć lekcyjnych.

 

Brak pracy na lekcji może skutkować uzyskaniem oceny niedostatecznej lub otrzymaniem od nauczyciela zestawu kart pracy w celu nadrobienia zaległości.

 

Uczeń traci możliwość poprawy oceny, jeśli zakłóca przebieg lekcji i uniemożliwia zdobycie wiedzy innym uczniom.

 

Ocena śródroczna i roczna jest wystawiana na podstawie obserwacji postępów ucznia, a nie tylko ze średniej arytmetycznej z ocen.

 

Na ocenę śródroczną i roczną uczeń pracuje przez cały rok szkolny.

 

Ocenę CELUJĄCĄ (6) otrzymuje uczeń:

 

 • który spełnia kryteria wymagań na ocenę bardzo dobrą i którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza poziom podstawowy,
 • który osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach (jest minimum finalistą).

 

Na ocenę BARDZO DOBRĄ (5) uczeń:

 • pracuje systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu,
 • uzyskuje przewagę ocen bardzo dobrych z testów, kartkówek, odpowiedzi ustnych;
 • wykonuje wszystkie zadania zaległe, wynikające również z jego ewentualnej absencji,
 • jest przygotowany do lekcji;
 • bierze udział w konkursach co najmniej na szczeblu szkolnym ,
 • wykazuje się wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu zadań, problemów teoretycznych i praktycznych nie schematycznych o znacznym stopniu trudności,
 • posiada umiejętność dokonywania i uzasadniania uogólnień,
 • jest sumienny, zdyscyplinowany i osiąga znaczące postępy w nauce.
 • terminowo poprawia sprawdziany, kartkówki oraz nadrabia zaległości z powodu absencji
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach;
 • akceptuje możliwość swojej omylności i wykazuje zrozumienie w stosunku do oceniania kształtującego, stosuje się do zaleceń nauczyciela w kwestii podnoszenia swoich umiejętności,
 • pomimo zgłoszenia nieprzygotowania aktywnie uczestniczy w zajęciach

Na ocenę  DOBRĄ (4) uczeń:

 • pracuje systematycznie na każdej lekcji i w domu,
 • wykonuje wszystkie zadania zaległe, wynikające również z jego ewentualnej absencji w terminie określonym przez nauczyciela,
 • opanował wiadomości umiarkowanie trudne, ale i niezbędne w dalszej nauce,
 • poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, wykonuje nietypowe zadania,
 • poprawnie używa języka na poziomie średniozaawansowanym,
 • potrafi uzasadniać swoją wypowiedź; umie argumentować,
 • wykazuje się samodzielnością, sumiennością i samodyscypliną.
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach
 • pomimo zgłoszenia nieprzygotowania aktywnie uczestniczy w zajęciach

Na ocenę  DOSTATECZNĄ (3) uczeń:

 

 • pracuje w miarę systematycznie i doskonali tę cechę,
 • korzysta z porad i konsultacji nauczyciela oraz z pomocy koleżeńskiej,
 • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie podstawowym określonym przez szkolny zespół przedmiotowy (informacja w planach wynikowych),
 • umie zastosować wiadomości zdobyte na zajęciach w sytuacjach typowych

 i rozwiązuje zadania według podanego wzorca,

 • pomimo zgłoszenia nieprzygotowania aktywnie uczestniczy w zajęciach

 

 

Na ocenęDOPUSZCZAJĄCĄ (2) uczeń powinien:

 

 • wykazuje się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy z danego przedmiotu,
 • rozumie znaczną część zdań w tekście i na ogół poprawnie reaguje ustnie w typowych, prostych sytuacjach językowych
 • rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie zadania typowe (wyćwiczone na lekcji) o niewielkim stopniu trudności,
 • pracuje systematycznie w miarę swoich możliwości,
 • wykazuje chęci poprawy i poprawia swoje oceny w miarę możliwości,
 • korzysta z pomocy i konsultacji nauczyciela
 •  pomimo zgłoszenia nieprzygotowania uczestniczy w zajęciach

Stopień NIEDOSTATECZNY (1) uzyskuje uczeń, który:

 

 • nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, określonych programem nauczania w danej klasie, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
 • nie rozwiązywał ( wykonywał) zadań o niewielkim stopniu trudności,
 • nie korzystał z konsultacji i pomocy nauczyciela,
 • nie wykazywał chęci poprawy,
 • nie pracował na lekcjach i w domu.

 

 Szczegółowe kryteria oceniania dotyczące znajomości treści leksykalnych i gramatycznych,
a także posługiwania się umiejętnościami produktywnymi i receptywnymi określa plan wynikowy, dostępny do wglądu u nauczyciela przedmiotu.

 

 

 

 

 

 

Skala i forma oceniania sprawdzianów, kartkówek, ćwiczeń, kart pracy

Przy ocenie prac klasowych,kartkówek, ćwiczeń, kart pracy stosowana jest skala punktowa, którą przelicza się zgodnie z zapisami w statucie:

Ocena

Procent

niedostateczna

do 39%

dopuszczająca

40% - 59%

dostateczna

60% - 75%

dobra

76% - 89%

bardzo dobra

 90% - 99%

celująca

100%

 

Wybrane prace będą oceniane informacją zwrotną, a nie oceną sumującą. Uczeń będzie poinformowany, która z prac będzie oceniana w ten sposób.

Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych kryteria oceniania będą dostosowywane do indywidualnych możliwości ucznia poprzez:

·obniżenie poziomu wymagań do wymagań podstawowych

·dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim wymagania podstawowe traktowane są jako wymagania do uzyskania oceny bardzo dobrej

·do uzyskania innych ocen stosuje się obowiązujący przelicznik procentowy

·nie ocenia się estetyki zapisu uczniów dysgraficznych

·dopuszcza się możliwość przygotowania dłuższej wypowiedzi pisemnej w domu na komputerze

 

Utworzono:  17 września 2017, 13:52
Aktualizacja:  26 września 2019, 18:13
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi