CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
http://lo156.pl/system/gallery_pictures/pictures/000/003/985/admin_panel/kartka-świąteczna-720x415.jpg?1545381892
Zdjęcie tła 3
« Powrót do Przedmiotowe Systemy Oceniania

Język polski

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla liceum

1.PZO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia.

2. Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z „Podstawy programowej (...) kształcenia ogólnego (...)” z dnia 15.01.2009 r. (Dz.U. nr 4, poz.17), „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum” (z dnia 30.01.2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 467) oraz programów nauczania „Ponad słowami” i „Przeszłość to dziś”

3. Zasady PZO są zgodne z zasadami oceniania zamieszczonymi w statucie szkoły.

4. Stosuje się dwa poziomy wymagań: podstawowy oraz ponadpodstawowy.

5.Pisemne prace uczniowie wykonują na kartkach formatu A4, opatrzonych imieniem i nazwiskiem, klasą oraz tematem pracy lub w zeszycie przedmiotowym.

Ogólne kryteria oceniania osiągnięć ucznia

Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne.

Ocenie podlegają: prace klasowe, sprawdziany pisemne, testy, prace stylistyczno-gramatyczne, egzaminy próbne, odpowiedzi ustne, recytacja (pamięciowe opanowanie  fragmentu poezji lub prozy (przynajmniej 1 raz w roku).

Egzaminy próbne pisane w szkole nie podlegają poprawie. 

Odpowiedź ustna traktowana jako krótka wypowiedź  w czasie zajęć (sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności lub forma aktywnego uczestnictwa w lekcji) może być oceniona na „+”lub „ ----”.

·Za pięć „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

·Za cztery „-” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Kartkówka:

Krótka praca pisemna obejmująca materiał  z nie więcej niż z ostatniego tematu. Czas trwania kartkówki nie może przekraczać 15 minut. Nauczyciel może z klasą ustalić inny zakres oraz termin kartkówki.

Praca domowa:

Forma edukacji służąca poszerzeniu i utrwaleniu wiedzy i umiejętności.

Wykonanie pracy domowej poddawane jest bieżącej kontroli i wyrywkowej ocenie w formie bezpośredniej (ocena wyrażona w skali ocen lub przy krótszych pracach przy użyciu systemu „+” lub „-”). Praca domową jest nie tylko praca pisemna, ale również przeczytanie tekstu kultury.

Trzy razy w półroczu uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji bez żadnych sankcji (Nieprzygotowanie jest rozumiane jako: brak pracy domowej, zeszytu, brak dostępu do podręczników). Brak musi zostać uzupełniony do następnej lekcji. Nieprzygotowanie nie obowiązuje w wypadku zapowiedzianego sprawdzianu i zapowiedzianej kartkówki.

Przy omawianiu lektury uczeń jest zobowiązany mieć dostęp do tekstu w czasie lekcji - (w formie książki, elektronicznej lub ksero). Brak tekstu świadczy o nieprzygotowaniu.

Prace domowe (czytanie tekstów kultury, praca pisemna zadana na określony termin), które są zadane z wyprzedzeniem, nie podlegają zgłoszeniu nieprzygotowania. Uczeń otrzymuje wtedy ocenę niedostateczną, którą może poprawić, przynosząc pracę.

Prace domowe uczniów z orzeczeniami dyslektycznymi, dysgraficznymi poddawane są ocenie w zakresie błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.

Pracą domową jest również praca zespołowa (projekty uczniów, plakaty, referaty), które są oceniane wg kryteriów podanych przez nauczyciela przed podziałem zadań.

 

 

Przy ocenianiu sprawdzianów i kartkówek stosowana jest skala punktowa, którą przelicza się zgodnie z zapisami w statucie:

Ocena

Przelicznik

niedostateczny

do 39% - niedostateczny

dopuszczająca

40% - 59% - dopuszczający

dostateczny

60% - 75% - dostateczny

dobry

76% - 89% - dobry

bardzo dobra

 90% - 99% - bardzo dobry

celująca

100%

 

 

 

UWAGA: Kartkówki mogą być oceniane przy zastosowaniu oceny „+” lub „-”.

Uczeń poprawia oceny zgodnie z zasadami określonymi w statucie szkoły.

Prace niesamodzielne w całości lub we fragmentach ocenione zostają na ocenę niedostateczną i nie podlegają poprawie.

Uczeń przyłapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma możliwości poprawy.

Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych możliwe są następujące dostosowania:

·obniżenie poziomu wymagań do wymagań podstawowych

·dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim wymagania podstawowe traktowane są jako wymagania do uzyskania oceny bardzo dobrej

·do uzyskania innych ocen stosuje się obowiązujący przelicznik procentowy

·przy tekstach wymagających opanowania pamięciowego ww. ucznia obowiązuje znajomość 50 % tekstu

·nie ocenia się estetyki zapisu uczniów dysgraficznych

·dopuszcza się możliwość przygotowania dłuższej wypowiedzi pisemnej w domu na komputerze

 

Przy ocenianiu dłuższych form wypowiedzi pisemnych  stosuje się kryteria oceniania obowiązujące na egzaminie maturalnym

 

Utworzono:  13 września 2019, 08:41
Aktualizacja:  13 września 2019, 08:52
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi