CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
http://lo156.pl/system/gallery_pictures/pictures/000/003/985/admin_panel/kartka-świąteczna-720x415.jpg?1545381892
Zdjęcie tła 3
« Powrót do Przedmiotowe Systemy Oceniania

Informatyka i grafika komputerowa

Przedmiotowe Zasady Oceniania

INFORMATYKI i GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 

Przedmiotowe Zasady Oceniania opracowano w oparciu o:

- Podstawę programową nauczania informatyki,

- Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,

- Statutu Szkoły.

 

Ocenie podlegają:

- sprawdziany i ich poprawy;

- projekty przedmiotowe;

- kartkówki;

- odpowiedzi ustne, aktywność, praca i przygotowanie do lekcji;

- prace domowe, prace dodatkowe, udział w konkursach, projektach.

 

Sprawdziany są zapowiadane tydzień wcześniej i poprzedzone powtórzeniem. Każdy uczeń ma obowiązek przystąpienia do wszystkich sprawdzianów, zapowiedzianych kartkówek, wykonywanych projektów przedmiotowych. Uczeń nieobecny ma obowiązek napisania tych prac w terminie do 2 tygodni po przyjściu do szkoły.

Sprawdziany, projekty przedmiotowe i kartkówki są oceniane wg następujących kryteriów:

100% - celujący 90% - 99% - bardzo dobry 76% - 89% - dobry 60% - 75% - dostateczny 40% - 59% - dopuszczający do 39% - niedostateczny

Przedmiotem oceny są:

- wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości;

- wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania informatyki oraz wymagań programu nauczania;

- wysiłek wkładany przez ucznia;

- aktywność i systematyczność.

 

Cele Przedmiotowych Zasad Oceniania:

- zmobilizowanie do aktywności poznawczej;

- wdrażanie do systematyczności;

- dostrzeżenie postępów i odpowiednie ukierunkowanie;

- wskazanie ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach;

- kształcenie umiejętności samooceny.

 

Obszary aktywności ucznia będące przedmiotem oceny:

- posługiwanie się pojęciami, narzędziami oraz prawidłową terminologią informatyczną;

- efektywna praca z poznanymi programami komputerowymi służąca osiąganiu przewidzianych rezultatów;

- umiejętność rozwiązywania problemów oraz dobór skutecznych metod;

- zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych;

- aktywność i systematyczność.

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny.

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

- wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami określonymi w programie nauczania przedmiotu obowiązującymi w danej klasie,

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

- zdobytą wiedzę stosuje w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,

- samodzielnie i twórczo dobiera stosowne rozwiązanie w nowych, nietypowych sytuacjach problemowych,

- bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

- chętnie podejmuje prace dodatkowe, służy pomocą innym, pomaga w pracach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem pracowni.

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania przedmiotu obowiązującego w danej klasie,

- potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce,

- samodzielnie stosuje właściwe algorytmy dla rozwiązania danych problemów i przewiduje ich następstwa,

- wie, jak poprawić ewentualne błędy,

- sprawnie posługuje się poznanymi programami użytkowymi.

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

- dobrze opanował wiadomości określone programem nauczania,

- korzystając ze wskazówek nauczyciela rozwiązuje zadania i problemy,

- potrafi samodzielnie projektować algorytmy rozwiązań,

- zna podstawowe pojęcia i właściwą terminologię z przedmiotu,

- czasem popełnia błędy, ale potrafi je wskazać i poprawić.

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

- opanował podstawowe treści programowe określone programem nauczania danej klasy,

- posiadł umiejętności typowe i wykonuje zadania o średnim stopniu trudności,

- umie opisać przebieg wykonania zadania i rozumie sens jego rozwiązania,

- potrafi posługiwać się podstawowymi programami użytkowymi i wykonywać zadania o niewielkim stopniu trudności.

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

- niewystarczająco opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie,

- rozumie pojęcia informatyczne,

- ma trudności z obsługą systemu operacyjnego i podstawowych programów użytkowych,

- stosuje posiadane wiadomości tylko z pomocą nauczyciela,

- ma trudności z zastosowaniem swojej wiedzy w praktyce.

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania danej klasy,

- braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają kontynuację dalszej nauki z zakresu przedmiotu,

- nie potrafi wykonać zadań o podstawowym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.

Ustalenia szczegółowe:

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulamin pracowni i stosować zasady BHP.

2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco uzupełniać materiał. W razie nieobecności, jeśli nowy materiał jest dla niego niezrozumiały, powinien przyjść na konsultacje lub poprosić nauczyciela o wskazanie form pomocy (np. wolontariat uczniowski).

3. Ucznia obowiązuje systematyczne, terminowe i samodzielne wykonywanie prac domowych.

4. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją „nieprzygotowanie” do lekcji z danego przedmiotu tyle razy w semestrze, ile jest godzin tego przedmiotu w tygodniu, ale nie więcej niż trzy. Każde następne „nieprzygotowanie” jest odnotowywane jako ocena niedostateczna.

5. Aktywna praca na lekcji jest oceniana.

6. Uczeń, który nie wykonuje zadań w czasie lekcji może otrzymać dodatkową pracę domową, a nawet oceną ndst (1) z pracy na lekcji.

7. Tematyka i zakres materiału (NaCoBezu) do sprawdzianu będą podawane z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń nieobecny w tym czasie w szkole jest zobowiązany dowiedzieć się, co będzie na klasówce.

8. Kartkówki mogą być niezapowiedziane i obejmują materiał z ostatniego tematu. Jeżeli nauczyciel poinformuje o kartkówce może ona sprawdzać wiedzę z szerszego zakresu materiału.

9. Na sprawdzianach i kartkówkach obowiązuje cisza i samodzielna praca. Uczeń przyłapany na ściąganiu lub przeszkadzający innym otrzymuje ocenę niedostateczną, która nie podlega poprawie.

10. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie, ma on obowiązek w ciągu tygodnia umówić się na termin, w którym będzie mógł go napisać.

11. Brak ocen (bz) będzie traktowany jako brak postępu, co jest podstawą do ustalenia niższej, w tym niedostatecznej, oceny półrocznej i rocznej.

12. Każdy uczeń po omówieniu sprawdzianu przez nauczyciela, może w ciągu tygodnia poprawić swoją pracę. Poprawa odbywa się podczas konsultacji u nauczyciela przedmiotu.

13. Na poziomie każdej klasy przewidywane są egzaminy próbne z przedmiotów maturalnych z wynikiem wyrażonym w procentach.

14. Uczeń może otrzymać ocenę z przedmiotu za osiągnięcia specjalne, np. konkurs.

15. Ocena półroczna i roczna jest ustalana na podstawie poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności ujętych w wymaganiach przedmiotowych. Wymagania będą indywidualizowane oraz dostosowywane do możliwości poszczególnych uczniów.

16. Sytuacje nieprzewidziane w PZO podlegają negocjacjom z nauczycielem przedmiotu.

 

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. Dokładne wytyczne znajdują się w Statucie CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego „Przy Łazienkach Królewskich”. Szczegółowe zalecenia dotyczą również uczniów z opiniami lub orzeczeniami (ścieżki pomocy pedagogicznej i IPET).

Utworzono:  29 września 2019, 10:09
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi