CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4
« Powrót do Przedmiotowe Systemy Oceniania

Historia i społeczeństwo

 

Przedmiotowe zasady oceniania

z historii i społeczeństwa

obowiązujący od roku szkolnego 2019/2020

 

I. Postanowienia wstępne

1. Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z „Podstawy programowej (...) kształcenia ogólnego (...)” z dnia 15.01.2009 r. (Dz.U. nr 4, poz.17) oraz programem nauczania: Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok.

2. Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z zasadami oceniania zamieszczonymi w statucie szkoły.

 

II. Cele przedmiotowych zasad oceniania:

.

 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w nauce;
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;
 • dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

 

III. Ocenie podlega

 

 • znajomość i rozumienie treści programowych;
 • opisywanie zjawisk i procesów historycznych z użyciem terminologii stosowanej w naukach humanistycznych;

 

 • znajomość faktów oraz dostrzeganie skutków i zjawisk historycznych;.

 

 • znajomość i ocena postaci historycznych;
 • znajomość dorobku kulturalnego;

 

 • umiejętność posługiwania się mapą;
 • umiejętność analizy tekstów źródłowych;

 

 • umiejętność wykorzystania związków przyczynowo – skutkowych;
 • umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji;

 

 • synchronizacja wydarzeń w Polsce, w Europie i na świecie.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

 

1. Odpowiedź ustna –  obejmuje znajomość materiału z trzech  ostatnich lekcji. Odpowiedź oceniana  jest pod względem rzeczowości, prezentowania wypowiedzi i posługiwania się językiem  przedmiotu, stosowania odpowiedniej argumentacji podczas dyskusji.

2. Kartkówka (10-15min.) – jest obowiązkowa i obejmuje materiał z ostatniej lekcji i nie wymaga wcześniejszego zapowiadania.

 

3. Sprawdzian – obejmuje określoną wcześniej partię materiału lub dział, zapowiedziany jest co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i odpowiednią adnotacją w dzienniku. Nauczyciel zobowiązany jest do przedstawienia uczniom nacobezu.

Sprawdziany są obowiązkowe i jeśli uczeń opuścił prace klasowa z przyczyn losowych, powinien napisać ją w terminie dwutygodniowym od momentu przyjścia do szkoły. Pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa, utrwalająca poznane wiadomości.

 

4. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który powinien być prowadzony systematycznie.

 

5. Aktywność na lekcji oceniana jest  za pomocą „ plusów” (za trzy „plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą). Brak pracy na lekcji może skutkować otrzymaniem „minusa” (trzy „minusy” oznaczają ocenę niedostateczną).

 

6. Nauczyciel ma prawo do obniżenia oceny za pracę ucznia w przypadku stwierdzenia jej niesamodzielności, np.: ściąganie w czasie sprawdzianów lub innych samodzielnych prac na lekcji, w przypadku plagiatu nauczyciel odrzuca pracę;

 

7. Uczeń ma prawo zgłosić w ciągu półrocza dwa nieprzygotowania (nie dotyczy prac klasowych, sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych).

Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone przez ucznia po sprawdzeniu obecności.

 

8. Dopuszcza się w ocenianiu bieżącym i śródrocznym stosowanie skrótu BZ jako zaznaczenie nienapisanego sprawdzianu lub niewykonanie innego zadania podlegającego ocenie. Brak ocen z obowiązkowych sprawdzianów i zadań podlegających ocenie będzie traktowany jako brak postępu, co jest podstawą do ustalenia niższej oceny śródrocznej i rocznej. Jeżeli uczeń nie napisał sprawdzianu w wyznaczonym ponownie terminie, a był obecny w Szkole, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

9. W przypadku sprawdzianów pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczoną na oceny  cyfrowe wg kryteriów:

przedział procentowy

ocena

100%

6

90% - 99%

5

76% - 89%

4

60% - 75%

3

40% - 59%

2

0% - 39%

1

 

V. Sposoby informowania uczniów :

 

1. Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców.

2. W ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć lekcyjnych nauczyciel przekazuje uczniom informacje o zasadach oceniania, sposobach sprawdzania osiągnięć i innych koniecznych wymaganiach.

 

3. Ocenione sprawdziany nauczyciele przechowują do siedmiu dni po zakończeniu zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.

4. Sprawdzone i ocenione sprawdziany uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji.

5. Rodzice mogą się z nimi zapoznać w czasie zebrań i dni otwartych lub po ustaleniu z nauczycielem innego terminu. Rodzice mogą także wykonać kserokopie/zdjęcie prac swojego dziecka.

 

VI. Formy poprawy oceny:

 

1. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. W przypadku kartkówek w terminie 7 dni.

 

2. Prace klasowe są obowiązkowe i jeśli uczeń opuścił prace klasowa z przyczyn losowych, powinien napisać ją w terminie dwutygodniowym od momentu przyjścia do szkoły. 

 

3. Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną ze sprawdzianu ma obowiązek zdać materiał w terminie dwóch tygodni od momentu uzyskania informacji o wynikach sprawdzianu. W sytuacjach wyjątkowych w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 

4. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio ze sprawdzianu wpisuje się ocenę poprawioną. Nauczyciel uwzględnia tę wyższą.

 

5. Inne oceny uczeń może poprawiać wyłącznie za zgodą nauczyciela (termin i warunki poprawy określa nauczyciel).

 

6. W przypadku nieobecności ucznia trwającej co najmniej tydzień – ma on prawo przez kolejne trzy dni do nadrabiania zaległości i nie odrabiania pisemnych prac domowych.

 

VII. Ocena uczniów z zaleceniami PPP

 

1. Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinią lekarza-specjalisty.

2. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają prawo do poprawy ocen z danego przedmiotu w innych terminach, po uprzedniej konsultacji z nauczycielem współorganizującym kształcenie.

 

 

VIII. Kryteria dla danej oceny:

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- opanował całkowicie wiedzę i umiejętności programu nauczania przedmiotów w danej klasie,

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe;

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) lub krajowym;

- posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania;

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, ale opanował je w stopniu przekraczającym wymagania podstawowe;

- poprawnie stosuje wiadomości rozwiązuje/wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym;

- wykonuje/rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela;

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu podstawy programowej niewykluczające jednak możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki;

- rozwiązuje/wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie danych zajęć edukacyjnych.

 

 

Utworzono:  13 września 2017, 10:25
Aktualizacja:  16 września 2019, 13:41
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi