CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4
« Powrót do Przedmiotowe Systemy Oceniania

Historia

 

Przedmiotowe zasady oceniania z historii

rok szkolny 2019/2020

 

I. Postanowienia wstępne

1. Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z „Podstawy programowej (...) kształcenia ogólnego (...)” z dnia 15.01.2009 r. (Dz.U. nr 4, poz.17) oraz programem nauczania: Poznać przeszłość. Zrozumieć przeszłość. Wiek XX; Poznać przeszłość 1. Zakres podstawowy; Zrozumieć przeszłość 1. Zakres rozszerzony.

2. Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z zasadami oceniania zamieszczonymi w statucie szkoły.

 

II. Cele przedmiotowych zasad oceniania:

.

 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w nauce;
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;
 • dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

 

III. Ocenie podlega

 

 • znajomość i rozumienie treści programowych;
 • opisywanie zjawisk i procesów historycznych z użyciem terminologii stosowanej w naukach humanistycznych;

 

 • znajomość faktów oraz dostrzeganie skutków i zjawisk historycznych;.

 

 • znajomość i ocena postaci historycznych;
 • znajomość dorobku kulturalnego;

 

 • umiejętność posługiwania się mapą;
 • umiejętność analizy tekstów źródłowych;

 

 • umiejętność wykorzystania związków przyczynowo – skutkowych;
 • umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji;

 

 • synchronizacja wydarzeń w Polsce, w Europie i na świecie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

 

1. Kartkówka (10-15min.) – jest obowiązkowa i obejmuje materiał od jednej do trzech lekcji. Każda tego rodzaju kartkówka jest zapowiedziana. Ocena niedostateczna z kartkówki podlega jednorazowej poprawie. Do dziennika zostają wprowadzone obie oceny. W przypadku nieobecności ucznia kartkówka powinna być napisana w ciągu tygodnia od pojawienia się w szkole.

 

2. Sprawdzian – obejmuje określoną wcześniej partię materiału lub dział, zapowiedziany jest co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i odpowiednią adnotacją w dzienniku. Nauczyciel zobowiązany jest do przedstawienia uczniom nacobezu.

Sprawdziany są obowiązkowe i jeśli uczeń opuścił prace klasowa z przyczyn losowych, powinien napisać ją w terminie dwutygodniowym od momentu przyjścia do szkoły. Pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa, utrwalająca poznane wiadomości.

 

3. Odpowiedź ustna – obejmuje znajomość materiału z ostatniej lekcji. Odpowiedź oceniana jest pod względem rzeczowości, prezentowania wypowiedzi i posługiwania się językiem przedmiotu, stosowania odpowiedniej argumentacji podczas dyskusji. W kategorii odpowiedzi ustnej mieszczą się referaty na zadany temat. Na ocenę z referatu ma wpływ zawartość merytoryczna i sposób prezentacji.

 

 

4. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który powinien być prowa-dzony systematycznie.

 

5. Aktywność na lekcji oceniana jest za pomocą „ plusów” (za trzy „plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą). Brak pracy na lekcji może skutkować otrzymaniem „minusa” (trzy „mi-nusy” oznaczają ocenę niedostateczną).

 

6. Nauczyciel ma prawo do obniżenia oceny za pracę ucznia w przypadku stwierdzenia jej niesamodzielności (w tym próby porozumiewania się podczas kartkówek i sprawdzianów), np.: ściąganie w czasie sprawdzianów lub innych samodzielnych prac na lekcji, w przypadku plagiatu nauczyciel odrzuca pracę;

 

7. Uczeń ma prawo zgłosić w ciągu półrocza dwa nieprzygotowania (nie dotyczy zapowiedzianych kartkówek, prac klasowych, sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych).

 

Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone przez ucznia po sprawdzeniu obecności.

 

8. Dopuszcza się w ocenianiu bieżącym i śródrocznym stosowanie skrótu BZ jako zaznacze-nie nienapisanego sprawdzianu lub niewykonanie innego zadania podlegającego ocenie. Brak ocen z obowiązkowych sprawdzianów i zadań podlegających ocenie będzie traktowany jako brak postępu, co jest podstawą do ustalenia niższej oceny śródrocznej i rocznej. Jeżeli uczeń nie napisał sprawdzianu w wyznaczonym ponownie terminie, a był obecny w Szkole, otrzy-muje ocenę niedostateczną.

 

 

 

9. W przypadku sprawdzianów i kartkówek pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczoną na oce-ny cyfrowe wg kryteriów:

przedział procentowy

ocena

100%

6

90% - 99%

5

76% - 89%

4

60% - 75%

3

40% - 59%

2

0% - 39%

1

 

V. Sposoby informowania uczniów :

 

1. Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców.

2. W ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć lekcyjnych nauczyciel przekazuje uczniom informacje o zasadach oceniania, sposobach sprawdzania osiągnięć i innych koniecznych wymaganiach.

 

3. Ocenione sprawdziany nauczyciele przechowują do siedmiu dni po zakończeniu zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.

4. Sprawdzone i ocenione sprawdziany uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji.

5. Rodzice mogą się z nimi zapoznać w czasie zebrań i dni otwartych lub po ustaleniu z nauczycielem innego terminu. Rodzice mogą także wykonać kserokopie/zdjęcie prac swojego dziecka.

 

VI. Formy poprawy oceny:

 

1. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. W przypadku kartkówek w terminie 7 dni.

 

2. Prace klasowe są obowiązkowe i jeśli uczeń opuścił prace klasowa z przyczyn losowych, powinien napisać ją w terminie dwutygodniowym od momentu przyjścia do szkoły. 

 

3. Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną ze sprawdzianu ma obowiązek zdać materiał w terminie dwóch tygodni od momentu uzyskania informacji o wynikach sprawdzianu. W sytuacjach wyjątkowych w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 

4. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio ze sprawdzianu wpisuje się ocenę poprawioną. Nauczyciel uwzględnia tę wyższą.

 

5. Inne oceny uczeń może poprawiać wyłącznie za zgodą nauczyciela (termin i warunki poprawy określa nauczyciel).

 

6. W przypadku nieobecności ucznia trwającej co najmniej tydzień – ma on prawo przez kolejne trzy dni do nadrabiania zaległości i nie odrabiania pisemnych prac domowych.

 

VII. Ocena uczniów z zaleceniami PPP

 

1. Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinią lekarza-specjalisty.

2. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają prawo do poprawy ocen z danego przedmiotu w innych terminach, po uprzedniej konsultacji z nauczycielem współorganizującym kształcenie.

 

 

VIII. Kryteria dla danej oceny:

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- opanował całkowicie wiedzę i umiejętności programu nauczania przedmiotów w danej klasie,

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe;

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) lub krajowym;

- posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania;

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, ale opanował je w stopniu przekraczającym wymagania podstawowe;

- poprawnie stosuje wiadomości rozwiązuje/wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym;

- wykonuje/rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela;

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu podstawy programowej niewykluczające jednak możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki;

- rozwiązuje/wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie danych zajęć edukacyjnych.

 

 

Utworzono:  16 października 2019, 19:16
Aktualizacja:  16 października 2019, 19:16
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi