CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
http://lo156.pl/system/gallery_pictures/pictures/000/003/985/admin_panel/kartka-świąteczna-720x415.jpg?1545381892
Zdjęcie tła 3
« Powrót do Przedmiotowe Systemy Oceniania

Geogeafia

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

I Przedmiotowy  system oceniania opracowano w oparciu o :

 • Podstawę programową poszczególnych przedmiotów
 • Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
 • Statutu Szkoły

 

II  Przedmiotem oceniania są:

 • wiadomości,
 • umiejętności,
 • postawa ucznia i jego aktywność.

III  Formy aktywności podlegającej ocenie:

 • dłuższe wypowiedzi ustne
 • wypowiedzi pisemne:
  • zapowiedziane kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji
  • niezapowiedziane kartkówki z ostatniego tematu
  • kartkówki ze znajomości mapy
  • sprawdziany podsumowujące działy
  • egzaminy próbne i diagnozy
 • aktywność na lekcjach
 • prace domowe
 • zeszyty przedmiotowe, ćwiczenia, karty pracy
 • prace dodatkowe (prezentacje, opracowania projektów, plansze tematyczne)
 • udział w konkursach na terenie szkoły i poza nią

 

IV    Formy i metody oceniania
 • Sprawdziany  z zakresu materiału ustalonego przez nauczyciela w formie NaCoBeZu są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń nieobecny w tym czasie w szkole samodzielnie  dowiaduje  się o zakres materiału przewidziany na sprawdzian.
 • Przy ocenie sprawdzianu nauczyciel może dodać nie więcej niż 10% za udział w lekcji, przygotowanie do nowej lekcji, nieobowiązkową pracę domową. Aktywności te będą wskazywane  i oceniane przez nauczyciela podczas realizacji materiału.
 • Wyniki z kartkówek mogą być podawane jako informacja zwrotna, a przed zakończeniem rozdziału będą sumowane jako jedna ocena. Informacja zwrotna ma na celu wskazanie uczniowi co robi dobrze, a nad czym powinien jeszcze pracować. Nauczyciel oczekuje od ucznia doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania wiadomości.
 • Prace pisemne są udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom w celu zapoznania się z uwagami sprawdzającego.
 • Nauczyciel zapowiada sprawdziany co najmniej tydzień wcześniej, a oddaje je poprawione w ciągu dwóch tygodni.
 • Można zgłosić chęć poprawy sprawdzianu w terminie nie dłuższym niż tydzień po oddaniu pracy przez nauczyciela.
 • Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną musi ją poprawić obowiązkowo w terminie ustalonym z nauczycielem.
 • Niezapowiedziane kartkówki nie podlegają poprawie
 • W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym lub kartkówce ma on obowiązek napisania ich podczas konsultacji nauczyciela przedmiotu w następujących terminach:
 • w przypadku jednodniowej nieobecności – podczas następnej lekcji
 • w przypadku nieobecności nie przekraczającej  tygodnia– do 7 dni po powrocie do szkoły
 • przy dłuższych nieobecnościach – w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu
 • Brak ocen z obowiązkowych prac klasowych będzie traktowany jako brak postępu (w dzienniku zapisane „bz”), co jest podstawą do ustalenia niższej, w tym niedostatecznej, oceny półrocznej lub rocznej.  
 • Na sprawdzianach i kartkówkach uczniowie zachowują ciszę i  pracują samodzielnie . 
 • Uczeń który korzystał z niedozwolonych pomocy podczas pisania sprawdzianu, kartkówki otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma prawa jej poprawić
 • Uczniowie oraz rodzice są o tym informowani na początku roku szkolnego. Wynik punktowy/procentowy z matury próbnej jest wpisywany do dziennika i ma wpływ na ocenę półroczną i roczną z przedmiotu.
 • Wybrane prace uczniowskie nauczyciel ocenia stosując informację zwrotną, a uczeń dokłada wszelkich starań w udoskonalenie tej pracy.
 • Przed rozpoczęciem lekcji uczeń możne zgłosić, że nie jest przygotowany do zajęć (z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek). Ilość nieprzygotowań do zajęć ma wpływ na ocenę półroczną lub roczną.
 • Podczas lekcji uczeń  posiada niezbędne pomoce, wykonuje notatki, ćwiczenia. W razie nieobecności uzupełnia braki, a  jeśli nowy materiał jest dla niego niezrozumiały, powinien przyjść  na konsultacje lub  poprosić nauczyciela o wskazanie form pomocy (np. wolontariat uczniowski).
 • Prace domowe uczeń wykonuje w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 • Prace pisemne (również w zeszycie ćwiczeń) oddawane do oceny powinny mieć  estetyczny wygląd i nie mogą być pisane ołówkiem.

 

 • Ocena półroczna i roczna jest ustalana na podstawie poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności ujętych w wymaganiach przedmiotowych, a nie na postawie średniej arytmetycznej ocen bieżących. Wymagania przedmiotowe będą indywidualizowane oraz dostosowywane do możliwości poszczególnych uczniów.

 

 • Sytuacje nieprzewidziane w PZO podlegają negocjacjom z nauczycielem przedmiotu

 

 

Utworzono:  03 października 2019, 10:32
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi