CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
http://lo156.pl/system/gallery_pictures/pictures/000/003/985/admin_panel/kartka-świąteczna-720x415.jpg?1545381892
Zdjęcie tła 3
« Powrót do Przedmiotowe Systemy Oceniania

Etyka

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  Z ETYKI DLA LICEUM

1.PZO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia.

2. Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z „Podstawy programowej (...) kształcenia ogólnego (...)” z dnia 15.01.2009 r. (Dz.U. nr 4, poz.17), „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum” (z dnia 30.01.2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 467) oraz programu nauczania „Etyka. Odkrywamy na nowo”

3. Zasady PZO są zgodne z zasadami oceniania zamieszczonymi w statucie szkoły.

4. Stosuje się dwa poziomy wymagań: podstawowy oraz ponadpodstawowy.

 

Ogólne kryteria oceniania osiągnięć ucznia

Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne.

Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia dokonywane jest systematycznie w różnych formach w warunkach zapewniających obiektywność oceny.

Ocenie podlegają:

1. Formy pisemne: karta pracy,

2.Projekt obejmujący zagadnienie z danego działu –  min.1 na semestr :

realizacja w postaci prezentacji multimedialnej, filmiku, referatu

3. Formy ustne:

- udział w dyskusji

4. Aktywne uczestnictwo w zajęciach stosuje się system „+” i „-”.

Za pięć „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

Za cztery „-” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

5.  Dodatkowe formy aktywności, lekcyjne i pozalekcyjne:

- twórcze i samodzielne rozwiązywanie zadań podczas pracy na lekcji

- rozwijanie zainteresowań i zdolności przedmiotowych

- prowadzenie zajęć

- udział w konkursach, olimpiadach

 

7. Raz w półroczu uczeń może zgłosić nieprzygotowanie.

Nieprzygotowanie nie obejmuje wcześniej zapowiedzianych referatów, projektów i przygotowania do prowadzenia zajęć.

8. Ocena nie jest oceną wynikającą bezpośrednio ze średniej arytmetycznej ocen lub średniej ważonej. Nauczyciel ustala ocenę śródroczną i roczną za pomocą średniej, lecz bierze także pod uwagę zaangażowanie ucznia, jego możliwości i aktywny udział w zajęciach.

Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych możliwe są następujące dostosowania:

·obniżenie poziomu wymagań do wymagań podstawowych

·dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim wymagania podstawowe traktowane są jako wymagania do uzyskania oceny bardzo dobrej

·do uzyskania innych ocen stosuje się obowiązujący przelicznik procentowy

·nie ocenia się estetyki zapisu uczniów dysgraficznych

·dopuszcza się możliwość samodzielnego przygotowania projektu lub zadania

 

 

 

Przy ocenianiu prac stosowana  jest skala punktowa, którą przelicza się zgodnie z WZO.

Ocena Przelicznik

niedostateczny do 39% - niedostateczny

dopuszczająca 40% - 59% - dopuszczający

dostateczny 60% - 75% - dostateczny

dobry 76% - 89% - dobry

bardzo dobra 90% - 99% - bardzo dobry

celująca 100%

 

Utworzono:  13 września 2019, 08:42
Aktualizacja:  13 września 2019, 08:44
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi