CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
http://lo156.pl/system/gallery_pictures/pictures/000/003/985/admin_panel/kartka-świąteczna-720x415.jpg?1545381892
Zdjęcie tła 3
« Powrót do Przedmiotowe Systemy Oceniania

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Przedmiotowe zasady oceniania

z edukacji dla bezpieczeństwa

obowiązujący od roku szkolnego 2019/2020

 

I. Postanowienia wstępne

1. Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z „Podstawy programowej (...) kształcenia ogólnego (...)” z dnia 15.01.2009 r. (Dz.U. nr 4, poz.17), „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum” (z dnia 30.01.2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 467) oraz programów nauczania: „Żyję i działam bezpiecznie” dla szkół ponadgimnazjalnych oraz Programu nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum „Żyję i działam bezpiecznie”

2. Zasady PZO są zgodne z zasadami oceniania zamieszczonymi w statucie szkoły.

 

II. Cele przedmiotowych zasad oceniania:

.

  • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w nauce;
  • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
  • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;
  • dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia;
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

   

 

III. Przedmiot oceny:

 

• odpowiedzi ustne;

• odpowiedzi pisemne (tzw. kartkówki, sprawdziany);

• zadania domowe;

• praca na lekcji;

• ćwiczenia praktyczne, którymi są czynności ratownicze (oceniane pod kątem poprawności, staranności, samodzielności);

• aktywność na lekcji;

• praca dodatkowa (np. schematy, plansze,  referaty,   plakaty,  projekty,  prace multimedialne);

• udział w konkursach, szczególne osiągnięcia.

 

 

 

 

 

IV. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

 

 

1. Odpowiedź ustna –  obejmuje znajomość materiału z trzech  ostatnich lekcji. Odpowiedź oceniana  jest pod względem rzeczowości, prezentowania wypowiedzi i posługiwania się językiem  przedmiotu, stosowania odpowiedniej argumentacji podczas dyskusji.

 

2. Kartkówka (10-15min.) – jest obowiązkowa i obejmuje materiał z ostatniej lekcji i nie wymaga wcześniejszego zapowiadania.

 

3. Sprawdzian – obejmuje określoną wcześniej partię materiału lub dział, zapowiedziany jest co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i odpowiednią adnotacją w dzienniku. Nauczyciel zobowiązany jest do przedstawienia uczniom nacobezu.

Sprawdziany są obowiązkowe i jeśli uczeń opuścił prace klasowa z przyczyn losowych, powinien napisać ją w terminie dwutygodniowym od momentu przyjścia do szkoły. Pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa, utrwalająca poznane wiadomości.

 

4. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego.

 

5. Aktywność na lekcji oceniana jest  za pomocą „ plusów” (za trzy „plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą). Brak pracy na lekcji może skutkować otrzymaniem „minusa” (trzy „minusy” oznaczają ocenę niedostateczną).

 

6. Nauczyciel ma prawo do obniżenia oceny za pracę ucznia w przypadku stwierdzenia jej niesamodzielności, np.: ściąganie w czasie sprawdzianów lub innych samodzielnych prac na lekcji,  w przypadku przepisywania prac innych autorów, plagiatów z zasobów internetowych nauczyciel może pracę odrzucić.

 

7. Uczeń ma prawo zgłosić w ciągu półrocza jedno nieprzygotowanie (nie dotyczy prac klasowych, sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych).

Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone przez ucznia po sprawdzeniu obecności.

 

8. Dopuszcza się w ocenianiu bieżącym i śródrocznym stosowanie skrótu BZ jako zaznaczenie nienapisanego sprawdzianu lub niewykonanie innego zadania podlegającego ocenie. Brak ocen z obowiązkowych sprawdzianów i zadań podlegających ocenie będzie traktowany jako brak postępu, co jest podstawą do ustalenia niższej oceny śródrocznej i rocznej. Jeżeli uczeń nie napisał sprawdzianu w wyznaczonym ponownie terminie, a był obecny w Szkole, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

9. W przypadku sprawdzianów pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczoną na oceny  cyfrowe wg kryteriów:

przedział procentowy

ocena

100%

6

90% - 99%

5

76% - 89%

4

60% - 75%

3

40% - 59%

2

0% - 39%

1

 

 

V. Sposoby informowania uczniów :

 

1. W ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć lekcyjnych nauczyciel przekazuje uczniom informacje o zasadach oceniania, sposobach sprawdzania osiągnięć i innych koniecznych wymaganiach.

 

2. Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców.

 

3. Sprawdzone i ocenione sprawdziany uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji.

 

4. Rodzice mogą się z nimi zapoznać w czasie zebrań i dni otwartych lub po ustaleniu z nauczycielem innego terminu. Rodzice mogą także wykonać kserokopie/zdjęcie prac swojego dziecka.

 

5. Ocenione sprawdziany nauczyciele przechowują do siedmiu dni po zakończeniu zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.

 

 

VI. Formy poprawy oceny:

 

1. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. W przypadku kartkówek w terminie 7 dni.

 

2. Prace klasowe są obowiązkowe i jeśli uczeń opuścił prace klasowa z przyczyn losowych, powinien napisać ją w terminie dwutygodniowym od momentu przyjścia do szkoły. 

 

3. Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną ze sprawdzianu ma obowiązek zdać materiał w terminie dwóch tygodni od momentu uzyskania informacji o wynikach sprawdzianu. W sytuacjach wyjątkowych w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 

4. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio ze sprawdzianu wpisuje się ocenę poprawioną. Nauczyciel uwzględnia tę wyższą.

 

5. Inne oceny uczeń może poprawiać wyłącznie za zgodą nauczyciela (termin i warunki poprawy określa nauczyciel).

 

6. W przypadku nieobecności ucznia trwającej co najmniej tydzień – ma on prawo przez kolejne trzy dni do nadrabiania zaległości i nie odrabiania pisemnych prac domowych.

 

VII. Ocena uczniów z zaleceniami PPP

 

1. Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinią lekarza-specjalisty.

2. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają prawo do poprawy ocen z danego przedmiotu w innych terminach, po uprzedniej konsultacji z nauczycielem współorganizującym kształcenie.

 

VIII. Kryteria dla danej oceny:

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- opanował całkowicie wiedzę i umiejętności programu nauczania przedmiotów w danej klasie,

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe;

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) lub krajowym;

- posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania;

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, ale opanował je w stopniu przekraczającym wymagania podstawowe;

- poprawnie stosuje wiadomości rozwiązuje/wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym;

- wykonuje/rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela;

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu podstawy programowej niewykluczające jednak możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki;

- rozwiązuje/wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie danych zajęć edukacyjnych.

 

Utworzono:  19 grudnia 2018, 08:32
Aktualizacja:  16 września 2019, 13:40
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi