CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
http://lo156.pl/system/gallery_pictures/pictures/000/003/985/admin_panel/kartka-świąteczna-720x415.jpg?1545381892
Zdjęcie tła 3
« Powrót do Przedmiotowe Systemy Oceniania

Chemia i przyroda

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII  I PRZYRODY

 

 1. Uczeń w czasie lekcji chemii i przyrody ma obowiązek przestrzegać regulaminu pracowni chemicznej oraz zasad BHP.
 2. Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji swój zeszyt, podręcznik oraz wszystkie przybory potrzebne do pracy.
 3. Uczeń ma obowiązek na bieżąco uzupełniać notatki w zeszycie przedmiotowym. W razie nieobecności, jeśli nowy materiał jest dla niego niezrozumiały może uczestniczyć w konsultach przedmiotowych.
 4. Ucznia obowiązuje systematyczne, terminowe i samodzielne wykonywanie prac domowych.
 5. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, powinien uczynić to niezwłocznie po sprawdzeniu obecności przez nauczyciela. Ilość nieprzygotowań zależna jest od ilości godzin danego przedmiotu, przy czym ilość nieprzygotowań nie może być większa niż trzy w półroczu. Nieprzygotowanie nie obowiązuje w wypadku zapowiedzianego sprawdzianu i zapowiedzianej kartkówki. Nieprzygotowanie wpisuje się do dziennika elektronicznego za pomocą skrótu „np”.  Przekroczenie ilości nieprzygotowań w danym półroczu, niezgłoszenie nieprzygotowania lub zgłoszenie np. w momencie sprawdzania zadanej przez nauczyciela pracy domowej skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 6. Aktywna praca na lekcji jest oceniana. Uczeń, który aktywnie pracuje w czasie lekcji otrzymuje „+”. Jeżeli uzbiera 5 plusów otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Uczeń, który nie wykonuje zadań w czasie lekcji może otrzymać dodatkową pracą domową, a nawet oceną niedostateczną z pracy na lekcji.
 7. Odpowiedzi ustne obejmują zakres materiału z trzech ostatnich lekcji.
 8. Kartkówki mogą być niezapowiedziane i obejmują materiał z ostatniego tematu. Jeżeli nauczyciel poinformuje o kartkówce może ona sprawdzać wiedzę z szerszego zakresu materiału.
 9. Sprawdziany obejmują zakres materiału z więcej niż trzech ostatnich lekcji. Nauczyciel na tydzień przed sprawdzianem informuje o jego terminie uczniów, wpisuje termin do dziennika elektronicznego oraz podaje uczniom nacobezu (zakres materiału). Uczeń nieobecny w tym czasie w szkole jest zobowiązany dowiedzieć się  jaki zakres materiału obowiązuje do sprawdzianu. Sprawdzian może być przełożony na inny termin za zgodą nauczyciela na prośbę klasy, za zgodą klasy na prośbę nauczyciela. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników. Do dziennika wpisuje się obie oceny a nauczyciel uwzględnia tę wyższą. Jeżeli uczeń nie napisał sprawdzianu w wyznaczonym ponownie terminie, a był obecny w szkole, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 10. Inne oceny uczeń może poprawiać wyłącznie za zgodą nauczyciela (termin i warunki poprawy określa nauczyciel).
 11. Poprawy ocen odbywają się na konsultacjach przedmiotowych.
 12. Prace pisemne oddawane do oceny powinny mieć estetyczny wygląd i nie mogą być pisane ołówkiem lub długopisem ścieralnym.
 13. Nauczyciel ma prawo do obniżenia oceny za pracę ucznia w przypadku stwierdzenia jej niesamodzielności, w tym postawienia oceny niedostatecznej.  
 14. Nienapisane lub niewykonane przez ucznia obowiązkowe pracy klasowe np. sprawdzian, zapowiedziana kartkówka odnotowuje się w dzienniku elektronicznym skrótem „bz”. Brak ocen z obowiązkowych prac klasowych podlegających ocenie będzie traktowany jako brak postępu, co jest podstawą do ustalenia niższej oceny śródrocznej i rocznej, w tym oceny niedostatecznej.  W przypadku nieobecności ucznia na  obowiązkowej pracy klasowej, ma on obowiązek w ciągu tygodnia umówić się z nauczycielem na termin, w którym będzie mógł ją napisać.
 15. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen:

stopień celujący – cel  (6)

            stopień bardzo dobry - bdb  (5)

            stopień dobry - db (4)

            stopień dostateczny - dst (3)

stopień dopuszczający - dop (2)

            stopień niedostateczny - ndst (1)

 1. Sprawdzające prace pisemne punktowane są z przeliczeniem sumy zdobytych punktów na oceny szkolne wg następujących kryteriów:
 1. do 39%  -  niedostateczny
 2. 40% - 59%  -  dopuszczający
 3. 60% - 75%  -  dostateczny
 4. 76% - 89%  -  dobry
 5. 90% - 99% -  bardzo dobry
 6. 100% - celująca
 1. Oceny śródroczne oraz roczne wyrażone są w sześciostopniowej skali ocen, natomiast oceny bieżące mogą być ponadto wyrażone opisowo, punktowo, procentowo.
 2. W każdym półroczu odbędzie się przynajmniej jedna aktywność ucznia na ocenę kształtującą.
 3. Ocena śródroczna i roczna jest ustalana na podstawie poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności ujętych w wymaganiach przedmiotowych, a nie na podstawie średniej arytmetycznej ocen bieżących. Wymagania przedmiotowe będą indywidualizowane oraz dostosowywane do możliwości poszczególnych uczniów.
 4. Uczeń może otrzymać ocenę z przedmiotu za osiągnięcia specjalne, np. konkurs.
 5. Na poziomie każdej klasy przewidywane są egzaminy próbne z przedmiotów maturalnych z wynikiem wyrażonym w procentach.
 6. Sytuacje nieprzewidziane w PSO podlegają negocjacjom z nauczycielem przedmiotu.
Utworzono:  16 września 2019, 13:33
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi