CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
http://lo156.pl/system/gallery_pictures/pictures/000/003/985/admin_panel/kartka-świąteczna-720x415.jpg?1545381892
Zdjęcie tła 3
« Powrót do Przedmiotowe Systemy Oceniania

Biologia

Ogólne zasady oceniania na lekcjach biologii wynikają ze Statutu Szkoły.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do podstawy programowej i realizowanego programu nauczania.

W celu monitorowania poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności uczeń na lekcji biologii może otrzymać oceny cząstkowe za odpowiedzi ustne, dłuższe i krótsze odpowiedzi pisemne (w formie prac klasowych i kartkówek), za pracę z materiałami źródłowymi, za zadania domowe, merytoryczne uczestnictwo w lekcji (aktywność), za wykonanie prac praktycznych (np. doświadczenia, obserwacje), za wyniki uzyskane w konkursach i olimpiadach z biologii, za realizację projektów.

Odpowiedzi ustne z bieżącego materiału nauczania obejmują zakres działu aktualnie omawianego, mogą obejmować zagadnienia z zadania domowego, a na lekcjach powtórzeniowych całego zakresu materiału obowiązującego na pracy klasowej. Ocenie podlega opanowanie terminologii przedmiotu,  swoboda w umiejętności formułowania wniosków płynących z doświadczeń, umiejętność rozwiązywania problemów biologicznych, umiejętność syntezy w oparciu o znajomość całego zrealizowanego materiału.

Krótkie prace pisemne w formie kartkówek mogą obejmować zakres materiału z trzech ostatnich lekcji i wtedy są zapowiedziane, a w przypadku niezapowiedzianych kartkówek z ostatniego tematu. Karkówka może być oceniona stopniem sumującym lub wynikiem punktowym z informacją zwrotną. Kartkówki można poprawiać w ciągu tygodnia od otrzymania sprawdzonej pracy.

 Odpowiedzi pisemne w formie prac klasowych  obejmują większą część materiału nauczania (dział lub kilka działów tematycznych) trwają 1 godzinę lekcyjną, są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Przed każdą pracą pisemną uczniowie są informowani o zakresie materiału, stopniu trudności i kryteriach oceniania. Prace pisemne w formie sprawdzianów są obowiązkowe. W razie losowej nieobecności na sprawdzianie, uczeń ma obowiązek przystąpić do jego napisania w terminie ustalonym przez nauczyciela, jednak nie później niż w okresie 2 dwóch tygodni od chwili powrotu na zajęcia do szkoły. Brak zadania jest równoznaczny z oceną niedostateczną.

Za merytoryczne uczestnictwo w zajęciach,  krótkie odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, udział w dyskusji, wyciąganie wniosków, rozwiązywanie zadań uczeń może otrzymywać plusy „+”, które odnotowywane są w zeszycie przedmiotowym. Po uzyskaniu 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

W czasie lekcji ocenie mogą podlegać umiejętności praktyczne ucznia, np. mikroskopowanie, planowanie i przeprowadzanie obserwacji, prezentacja problemów biologicznych w formie gazetki, plakatu, posteru; opracowywanie modeli biologicznych

Raz w roku szkolnym uczniowie mają do wykonania obowiązkowe zadanie domowe w formie eseju. Ocena za pracę domową uzależniona jest od zakresu materiału, sposobu jego prezentacji, syntetyczne ujęcie problemu oraz umiejętność wysuwania wniosków. Inne zadania domowe są pracami dla chętnych.

Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć w ciągu półrocza, (z powodów innych niż długotrwała usprawiedliwiona frekwencja), które zwalnia go z odpowiedzi ustnej, zadania domowego i niezapowiedzianej kartkówki (taka informacja zostaje odnotowana w dzienniku).

Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz aktywnego uczestnictwa w lekcji, a w przypadku klas z rozszerzoną biologią do posiadania podręcznika. Klasy ponadgimnzjalne z podstawowym poziomem biologii nie muszą posiadać podręcznika.

Szczegółowe wymagania:

wymagania-edukacyjne-2CG.doc

wymagania edukacyjne kl 1 po gimnazjum

wymagania edukacyjne poziom rozszerzony 1CP

wymagania edukacyjne poziom podstawowy kl 1 po SP

 

Utworzono:  03 grudnia 2019, 09:56
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi